Asics Löparskor och trendiga sneakers på nätet Sverige louboutin pumpar

Asics Skor Billiga Sverige

Billiga Märken Skor & Kläder Sverige ,Get 75% off Online - "Kampanjer Billiga"
Nya produkter för november
QO841 Elegant köpa sverige online diesel t leas t shirt vit kläder 4582461
QO841 Elegant köpa sverige online diesel t leas t shirt vit kläder 4582461
1,466.20SEK  412.96SEK
VW065 Köpa Nya köpa sverige online hugo boss svart paderna 30 polo t shirt gra kläder 6252226
VW065 Köpa Nya köpa sverige online hugo boss svart paderna 30 polo t shirt gra kläder 6252226
1,639.54SEK  586.30SEK
QC947 Unikt köpa sverige online hugo boss orange c ole w jacka grön kläder 4217898
QC947 Unikt köpa sverige online hugo boss orange c ole w jacka grön kläder 4217898
2,559.29SEK  1,506.05SEK

CE874 Välkommen till vår billiga online köpa sverige online diesel t serpico polo t shirt gra kläder 7888175
CE874 Välkommen till vår billiga online köpa sverige online diesel t serpico polo t shirt g moncler-man-coats-rid-0.html. christian louboutin hombresra kläder 7888175
1,512.98SEK  459.74SEK
SK189 Ganska köpa sverige online hugo boss svart reversible fossa 15 jumper svart kläder 0207115
SK189 Ganska köpa sverige online hugo boss svart reversible fossa 15 jumper svart kläder 0207115
1,587.32SEK  534.08SEK
TD047 Varmt köpa sverige online hugo boss orange edaslime shirt bla kläder 2745660
TD047 Varmt köpa sverige online hugo boss orange edaslime shirt bla kläder 2745660
1,531.06SEK  477.82SEK

NW076 Smart köpa sverige online diesel t ulysse t shirt grön kläder 9757976
NW076 Smart köpa sverige online diesel t ulysse t shirt grön kläder 9757976
1,483.05SEK  429.81SEK
HM621 Smart köpa sverige online hugo boss svart terni t shirt navy kläder 6610040
HM621 Smart köpa sverige online hugo boss svart terni t shirt navy kläder 6610040
1,463.04SEK  409.80SEK
KP574 Neutral köpa sverige online hugo boss orange edipoe shirt gra kläder 9281543
KP574 Neutral köpa sverige online hugo boss orange edipoe shirt gra kläder 9281543
1,523.95SEK  470.71SEK

ER339 Tillförlitlig köpa sverige online hugo boss grön bahati check shirt navy kläder 7873267
ER339 Tillförlitlig köpa sverige online hugo boss grön bahati check shirt navy kläder 7873267
1,560.20SEK  506.96SEK
KP028 Dyra köpa sverige online kvalitetssäkring Adidas climastorm svart jackor för herr 6858023
KP028 Dyra köpa sverige online kvalitetssäkring Adidas climastorm svart jackor för herr 6858023
1,868.62SEK  815.38SEK
ZY740 Billiga på näte köpa sverige online hugo boss orange eslime check shirt navy kläder 9184924
ZY740 Billiga på näte köpa sverige online hugo boss orange eslime check shirt navy kläder 9184924
1,575.56SEK  522.32SEK


louboutin pumpar

христианские пятки
scarpe da ginnastica cristiana di louboutin
Christian Louboutin en vente
恋人たち

Beräkningsanvisningar

Allmänna förutsättningar

 

Olika verksamhet

För byggnader som innehåller både bostäder och lokaler viktas kraven i proportion till respektive verksamhets fördelningsarea Atemp.

 

Gruppbyggnad

För grupp av byggnader med gemensam central för värme eller varmvatten, kan kraven tillämpas på medelvärdet för de ingående byggnaderna om dessa varierar inom intervallet +/- 10 %.

 

Beräkning av värmeförlusttal (VFT)

Värmeförlusttalet (VFT) beräknas som summan av byggnadens värmeförluster via transmission, ventilation och infiltration (luftläckning via klimatskärm).

Beräkningsstöd för beräkning: Värmeförlusttal. 

 

VFTDVUT = HT × (21 – DVUT) ÷ Atemp [W/m2 Atemp], där

HT är byggnadens värmeförlustkoeffecient [W/K], se även beräkningsanvisningar i bilaga 2.

 

Beräkningen ska ske vid:

 • en dimensionerande innetemperatur på 21°C
 • en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för aktuell byggnad och ort

 

För bestämning av VFT väljs DVUT för en tidskonstant på högst 12 dygn, se beräkningsanvisningar i bilaga 2 och tabellvärden i bilaga 3.

Beräkning av specifikt energibehov

Allmänt

Energianvändningen är i projekteringsskedet ett prognosvärde för levererad energi. I begreppet ingår förluster i undercentraler, kulvertar mm från och med anslutningspunkten. Samma systemgränser tillämpas som i BBR. Energibehovet beräknas med beräkningsprogram som minst uppfyller kraven enligt ISO EN 13790. Beräkning av värmebehovet ska ske:

 • vid innetemperatur på 21°C
 • med en total solvärmereduktion från skuggning som enligt Svebys rekommendationer minst uppgår till 50 % inklusive horisontalskuggning från omgivningen. Verkliga skuggningsförhållanden ska tillämpas om skuggningen är större, t.ex. om horisontalskuggning är påtaglig (t.ex. innerstadsbebyggelse).

 

Solfångare, vindkraftverk, värmepumpar, pannor etc., placeras var som helst på den till byggnaden hörande fastigheten.

 

Spillvärme från personer, hushållsapparater, mm

Val av indata är helt avgörande för kalkylens resultat, varför beteenderelaterade schabloner inte ska väljas godtyckligt. Följande referensvärden, hämtade från Sveby1 som referensvärden för standardiserat brukande ska användas vid beräkningen:

 • Personvärme: 47 W/person i dygnsgenomsnitt
 • Persontäthet är enligt Svebys anvisningar beroende på lägenhetens storlek. När lägenhetsstorlek inte är känd kan ett värde på 1 W/m2 Atemp användas
 • Hushållsel: 30 kWh/m2 Atemp
 • Spillvärme: 70 % möjlig att tillgodogöra när värmebehov finns

 

Önskas en noggrannare kalkyl för olika månader kan hushållselens proportionella fördelning under året kan antas variera enligt följande:

 

Tabell 1 Månadsvis fördelning av hushållsel.2

jan feb mar apr maj jun
1,25 1,22 1,15 1,00 0,88 0,78
jul aug sep okt nov dec
0,73 0,75 0,83 1,00 1,16 1,25

 

För en byggnad med låga värmeförluster, dvs. en kort uppvärmningssäsong, innebär detta att elanvändningen och därmed spillvärmen ökar med ca 15 % i snitt under uppvärmningssäsongen.

Golvvärme som styrs utifrån värmebehov kalkyleras utifrån dess påverkan på värmeförlusterna i kantzon och markförlust genom höjt värde på köldbrygga och U-värde.

I komfortvärmegolv, där värmen regleras enbart mot golvets yttemperatur, ökar värmeåtgång under icke uppvärmningsperioden i förhållande till installerad effekt, reglermetod och brukarens val av driftinställning. Ett schablonvärde på 25 W/m2 komfortvärmegolv kan vara en utgångspunkt för kalkylen.

 

Fastighetsel

Andel spillvärme3 från byggnadens installationer kan utgå från följande antaganden:

 • Pumpar, 100 %
 • Fläktar i tilluften, 100 %
 • Fläktar i frånluften: 80 % om motor före växlare, annars 0 %
 • Belysning inne i byggnaden, 100 %

 

Varmvatten

För beräkning av årlig energiåtgång för varmvatten Evv i nyproduktion (exklusive varmvattencirkulationsförluster) tillämpas referensvärde från Sveby anvisningar, vilket f.n. innebär:
Enfamiljshus: Evv = 20 kWh/m2 Atemp
Flerbostadshus: Evv = 25 kWh/m2 Atemp

Med betalningsincitament genom fördelningsmätning antas den personbaserade varmvattenvolymen bli 20 % lägre, vilket är en tillämpbar schablon för flerbostadshus. För småhus är incitamentet redan beaktat i referensvärdet.

I samband med verifiering av uppmätt årsenergi kan en normalisering för uppmätt varmvattenanvändning Vvv (m3) göras baserat på följande omvandlingstal såvida inte energimätning eller noggrannare mätmetodik tillämpas:
Vvv = Evv/55  [m3/m2].

För produktionssystem vars prestanda varierar under året, t.ex. solvärmesystem och uteluftsvärmepumpar och som därmed påverkar köpt energi för produktion av varmvatten kan följande proportionerliga fördelning av varmvattenvolymflödet under året användas:

 

Tabell 2 Månadsvis fördelning av tappvarmvattenflöden.4

jan feb mar apr maj jun
1,13 1,16 1,13 1,09 0,89 0,84
jul aug sep okt nov dec
0,71 0,74 0,94 1,09 1,13 1,15

 

Spillvärme från värmeackumulator uppskattas till 100 % tillgänglig när värmebehov finns om den är placerad innanför klimatskärmen i uppvärmt utrymme.

 

VVC förluster

Hänsyn ska tas till varmvattencirkulationens förluster. I tidigt skede kan en schablon på 0,6 W/m2 Atemp antas. Efter projektering används projekterade förluster utifrån ledningslängd och dess isolering. Förlusterna gäller under årets alla timmar men ger samtidigt spillvärme under tid då uppvärmningsbehov finns. VVC-förluster kan lämpligen bokföras som energi för varmvatten eftersom vissa produktionssystem påverkas av temperaturnivå och varmvattenbehovets fördelning över året.

Spillvärme från varmvattencirkulation (VVC) uppskattas till 100 % nyttig för ledningar som är dragna inom klimatskärmen. Förluster från VVC-ledningar dragna i kalla garage ska kalkyleras och ger 0 % spillvärme.

 

Vädring och andra förluster

Värmesystemets reglerförmåga att skapa önskat inneklimat är inte idealt utan ger ”förluster” i form av övertemperaturer som de boende vädrar bort. Vädring antas huvudsakligen vara en konsekvens av reglersystemets förmåga att skapa önskat inneklimat. Vädringens förluster ska därmed beaktas som en del i värmeregleringens ”förluster” som därmed ska uppgå till minst 5 %. Följande schablonvärden rekommenderas för olika reglersystems verkningsgrad och kan därmed anses inkludera Svebys schablontillägg om 4 kWh/m2 för vädring. Om värmesystemet är överdimensionerat fram till bostaden så att avgiven värmeeffekt kan öka och kompensera för den kylning vädringen ger, så rekommenderas att ”sämre” värden väljs eller ytterligare påslag görs.

 • Ej samordnad värmestyrning5, 0,8
 • Golvvärmesystem, 0,88
 • Enbart utetemperaturstyrning, 0,82
 • Innetemperaturstyrd mekanisk regulator, 0,89
 • Innetemperaturstyrd elektronisk regulator, 0,93

 

Driftstid för evakuering i spiskåpa sätts till 30 min/dygn. Kolfilterfläkt ger ingen extra värmeförlust. Förlusten vid evakuering påverkas om evakueringsluften är ansluten till ventilationens värmeåtervinning eller inte.


1  Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande projekt som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning, se www.sveby.org. Harmoniseringen med Sveby referensvärden innebär att värden i detta kriteriedokument kan komma att ändras om Sveby ändrar sina referensvärden.
2  Metodrapport - Underlag till kriteriedokument. Forum för energieffektiva byggnader (FEBY), juli 2009.
3  Avser spillvärme som kan tillgodogöras när värmebehov finns. I byggnader med välisolerad klimatskärm och värmeåtervinning fördelas värmen innanför klimatskärmen effektivare.
4  Aronsson Stefan "Fjärrvärmekunders värme- och effektbehov" Institutionen för installationsteknik, dokument D35:1996, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
5  Exempelvis luftvärme + el-radiatorer i kombination.